Dokumentacja Prac Konserwatorskich
I Prac Restaratorskich

ELEMENTY, KTÓRE ZAWIERA DOKUMENTACJA PRAC KONSERWATORSKICH I PRAC RESTAURATORSKICH PROWADZONYCH PRZY ZABYTKU RUCHOMYM WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW ALBO NA LISTĘ SKARBÓW DZIEDZICTWA

Dokumentacja prac konserwatorskich i prac restauratorskich prowadzonych przy zabytku ruchomym wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa zawiera:

 • 1) imię, nazwisko i adres osoby lub nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej, która sporządziła dokumentację;
 • 2) imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres właściciela lub posiadacza zabytku lub imię i nazwisko autora zabytku;
 • 3) określenie zabytku;
 • 4) określenie miejsca jego położenia lub przechowywania;
 • 5) czas powstania i styl zabytku;
 • 6) określenie wymiarów zabytku, w tym wymiarów jego części składowych;
 • 7) fotografie zabytku wykonane w miejscu jego stałego przechowywania, z uwzględnieniem jego bezpośredniego otoczenia;
 • 8) opis inwentaryzacyjny;
 • 9) opracowanie historyczne zawierające informacje o dotychczas przeprowadzonych pracach konserwatorskich lub pracach restauratorskich oraz dokonanych przekształceniach zabytku;
 • 10) analizę materiałów i technik wykonania zabytku, w tym stratygrafii warstw technologicznych;
 • 11) opis i analizę stanu zachowania zabytku przed podjęciem prac konserwatorskich lub prac restauratorskich, z określeniem przyczyn uszkodzeń i zniszczeń;
 • 12) dokumentację fotograficzną zabytku przed rozpoczęciem prac konserwatorskich lub prac restauratorskich;
 • 13) program prac konserwatorskich lub prac restauratorskich zawierający:
  a) uzasadnienie koncepcji wyglądu zabytku po przeprowadzeniu prac konserwatorskich lub prac restauratorskich, uwzględniające uwarunkowania estetyczne, historyczne i funkcjonalne, b) wykaz planowanych czynności i zabiegów konserwatorskich z podaniem metod, materiałów i technik;
 • 14) opis, fotografie i rysunki dokumentujące poszczególne etapy prac konserwatorskich lub prac restauratorskich, z uwzględnieniem zastosowanych metod, materiałów i technik;
 • 15) ustalenia naukowe wynikające z przeprowadzonych prac konserwatorskich lub prac restauratorskich;
 • 16) fotografie zabytku po zakończeniu prac konserwatorskich lub prac restauratorskich;
 • 17) zalecenia konserwatorskie dla właściciela lub posiadacza zabytku określające sposoby i metody sprawowania opieki nad zabytkiem.
 • Myślisz o konserwacji i restauracji dzieł sztuki.
  Pomyśl o KANNENBERG.

  Przywróć blask zabytkowych obiektów.
  Skontaktuj się z nami